คู่มือหรือเเนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สพม.พิจิตร
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มนโยบายเเละเเผน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มกฎหมายเเละคดี
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม เเละประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มพัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รายบุคคล
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ศึกษานิเทศก์ สพม.พิจิตร