1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
3.การพัฒนาบุคลากร
4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
5.การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

6.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯ ประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550