คู่มือการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ สพม.พิจิตร
คู่มือการให้บริการ กลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์ สพม.พิจิตร
ข้อมูลเชิงสถิติ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.พิจิตร
ข้อมูลเชิงสถิติ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.พิจิตร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรับส่งหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ สพม.พิจิตร
ข้อมูลเชิงสถิติทะเบียนคุมรายชื่อขอถ่ายทะเบียนประวัติข้าราชการ ปีงบประมาณ 2565 สพม.พิจิตร
คู่มือการให้บริการ กลุ่มกฎหมายเเละดคี