ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์ สพม.พิจิตร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.พิจิตร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.พิจิตร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรับส่งหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ สพม.พิจิตร
ข้อมูลเชิงสถิติทะเบียนคุมรายชื่อขอถ่ายทะเบียนประวัติข้าราชการ ปีงบประมาณ 2565 สพม.พิจิตร