รายงานสรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2565
รายงานสรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
รายงานสรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2565
รายงานสรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2566
รายงานสรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
รายงานสรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2566
รายงานสรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2566