คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและตอบคำถามเรื่องจริยธรรม สพม.พิจิตร