ข้อมูลผู้บริหาร

ดร.ปัญญา หาแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

โทรศัพท์  056-990347

E-mail : panya.spm@gmail.com

นายวณัฐพงศ์ ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : Wanat6555@gmail.com

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : pairat140415@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่ม
น.ส.พรประสิทธิ์ แก่นจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : nordth1965@yahoo.com

นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : Anuvat_13@hotmail.com

นางยุพร เหลืองศรีสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : yuporn.Lueng@gmail.com

นายพนม ไชยพรพัฒนา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม เเละประเมินผล การจัดการศึกษา
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : Azujira@gmail.com

นางนิตยา เอี่ยมแดง

ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศเเละการสื่อสาร
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : Snnitaya2520@gmail.com

นายชาญณรงค์ อินอิว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : iniwediet@hotmail.com

นายวินัย ยุพจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายเเละคดี
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : winai.yupajan@gmail.com

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายเเละเเผน
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : pairat140415@gmail.com

นายชุมพล สุวิเชียร

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : chumpol0007@gmail.com

นายชัยวุฒิ เเปงหล้า

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูเเละ บุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : Chaiwut.pae@sesaop.go.th