ข้อมูลผู้บริหารการศึกษา

ดร.ปัญญา หาแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

โทรศัพท์  056-990347

E-mail : panya.spm@gmail.com

นายวณัฐพงศ์ ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : Wanat6555@gmail.com

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : pairat140415@gmail.com

ข้อมูลผู้อำนวยการกลุ่ม

นางนันทนา มั่นสัตย์รักสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : nantana.man@gmail.com

นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : Anuvat_13@hotmail.com

นางยุพร เหลืองศรีสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : yuporn.Lueng@gmail.com

นายพนม ไชยพรพัฒนา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม เเละประเมินผล การจัดการศึกษา
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : Azujira@gmail.com

นางสาวนฤมล ลัมมะวิชัย

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศเเละการสื่อสาร
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : plan.sec.pct@gmail.com

จ่าสิบตรีจิรกร บุญศรีภูมิ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : boy_veenus@hotmail.com

นายศุภกิตติ์ อินนันชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายเเละคดี
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : insupakit@gmail.com

นางสาวนฤมล ลัมมะวิชัย

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายเเละเเผน
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : plan.sec.pct@gmail.com

นางจิตรารัตน์ สังขจันทร์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : jitrarat_sangkachan@hotmail.com

นางยุพร เหลืองศรีสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูเเละ บุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์  056-990347

E-mail : yuporn.Lueng@gmail.com