E-service

E-OFFICE
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ.
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
สลิปเงินเดือนข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษา