การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ