ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 เดือนพฤศจิกายน 2565