บันทึกข้อความ การงดรับเเละให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
บันทึกข้อความประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ฉบับภาษาไทย
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ฉบับภาษาอังกฤษ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ฉบับภาษาจีน