ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร

คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศนโบายตามมาตรการลดเเละคัดเเยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

นโบายตามมาตรการลดเเละคัดเเยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร