September 2022

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)

เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) Click

ประชาสัมพันธ์องค์ประกอบน้ำหนักคะแนน และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ประกาศตำเเหน่งว่าง สายงาน บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)