การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

oit-43

43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

oit-43 Read More »

oit-42

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

oit-42 Read More »

oit-41

41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

oit-41 Read More »

oit-40

40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

oit-40 Read More »

oit-39

39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566

oit-39 Read More »

oit-37

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

oit-37 Read More »

oit-36

36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

oit-36 Read More »