การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

oit-43

43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

oit-42

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

oit-41

41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

oit-40

40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

oit-39

39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566

oit-38

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

oit-37

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

oit-36

36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

oit-35

35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

oit-34

34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร