March 2022

E-service

E-OFFICE Click ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Click ระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. Click ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) Click สลิปเงินเดือนข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษา Click

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การบริการประชาชน การดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ การดำเนินงานควบคุมและจัดทำ กพ.7 ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ของศูนย์จังหวัดพิจิตร การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของศูนย์จังหวัดพิจิตร การจัดทำรายละเอียดเงินเดือน รายจ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ศูนย์จังหวัดพิจิตร การจัดทำรายละเอียด กบข. ในส่วนที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครู ของศูนย์จังหวัดพิจิตร การดำเนินงานส่งเงินรายได้แผ่นดิน/เงินฝากคลัง/เบิกเงินเกินส่งคืน/ส่งแทนเช็ดขัดข้อง ของศูนย์จังหวัดพิจิตร การดำเนินงานควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนของศูนย์จังหวัดพิจิตร การบริการรับ-ส่งหนังสือ เอกสาร หลักฐานทางราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง สพม.พิจิตร กับ โรงเรียนในสังกัด 1. โรงเรียนนำหนังสือราชการ เอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ส่งมายังสพม.พิจิตร2. สพม.พิจิตรจัดส่งหนังสือราชการ เอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ไปยัง สพม.41 เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ.2542 เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ฉ.4 พ.ศ.2562   พ.รบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่เเก้ไขเพิ่มเติม   พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545   พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ : ADDRESS 31/26 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 31/26 Tambol Meung Ampher Meung ,Phichit 66000 โทรศัพท์ : Telephone 056-990347 อีเมล์ : E-Mail sesaopc1@sesaopc.go.th