March 2023

📢ประกาศ สพม.พิจิตร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา(ครุภัณฑ์ดนตรี) ของโรงเรียนในสังกัด

ประกาศ สพม.พิจิตร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา(ครุภัณฑ์ดนตรี) ของโรงเรียนในสังกัด

📢เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา(ครุภัณฑ์ดนตรี) ของโรงเรียนในสังกัด

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา(ครุภัณฑ์ดนตรี) ของโรงเรียนในสังกัด

📢(รับฟังความเห็นผู้ประกอบการ) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา(ครุภัณฑ์ดนตรี) ของโรงเรียนในสังกัด (ปรับปรุง)📢

(รับฟังความเห็นผู้ประกอบการ) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา(ครุภัณฑ์ดนตรี) ของโรงเรียนในสังกัด (ปรับปรุง)

📢(รับฟังความเห็นผู้ประกอบการ) ประกาศ สพม.พิจิตร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา(ครุภัณฑ์ดนตรี) ของโรงเรียนในสังกัด (ปรับปรุง)

(รับฟังความเห็นผู้ประกอบการ) ประกาศ สพม.พิจิตร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา(ครุภัณฑ์ดนตรี) ของโรงเรียนในสังกัด (ปรับปรุง)