November 2023

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร Read More »