May 2022

การย้ายผู้ยริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

การย้ายผู้ยริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

การย้ายผู้ยริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) Read More »

📝 แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงกว่า

แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงกว่า

📝 แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงกว่า Read More »

oit-43

43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

oit-43 Read More »