ประกาศเรื่อง ตำเเหน่งว่างข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (1) ตำเเหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร