📢เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 1/2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร