ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 เดือนตุลาคม 2564