โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ที่อยู่ : 31 หมู่ที่ 5 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร
ตำบล : ในเมือง
อำเภอ : เมืองพิจิตร
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056990341
ผอ. ชุมพล สุวิเชียร
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
ที่อยู่ : 229 หมู่ที่ 3
ตำบล : คลองคะเชนทร์
อำเภอ : เมืองพิจิตร
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-608830
ผอ. โชคชัย เทพสุริยวงศ์
โรงเรียนเมธีพิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านท่าฬ่อ
ตำบล : ท่าฬ่อ
อำเภอ : เมืองพิจิตร
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-615620
ผอ. ปัญญา โสดถานา
โรงเรียนวังกรดพิทยา
ที่อยู่ : 213 หมู่ที่ 4 บ้านวังกรด
ตำบล : บ้านบุ่ง
อำเภอ : เมืองพิจิตร
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-685255
ผอ. กิตติทัต อาจเอื้อ
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
ที่อยู่ : 82 หมู่ที่ 1
ตำบล : ฆะมัง
อำเภอ : เมืองพิจิตร
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-697251
ผอ. ธีรธัช ทุ้ยเเปร
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
ที่อยู่ : 154 หมู่ 4 บ้านถ้ำคะนอง
ตำบล : สากเหล็ก
อำเภอ : สากเหล็ก
จังหวัด : พิจิตร 66160
โทร:056 699 331
ผอ. นิกูล ทองหน้าศาล
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
ที่อยู่ : 105 หมู่ที่ 2
ตำบล : หนองพระ
อำเภอ : วังทรายพูน
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-619855
ผอ. ธีรวัช อุดคำมี