โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
ที่อยู่ : 218 หมู่ 10
ตำบล : สามง่าม
อำเภอ : สามง่าม
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-691244
ผอ. นายสายัณห์ หอกุล
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านกำแพงดิน
ตำบล : กำแพงดิน
อำเภอ : สามง่าม
จังหวัด : พิจิตร
โทร: 056-673189
ผอ. วิฑูรย์ คำจริง
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านวังกระทิง
ตำบล : เนินปอ
อำเภอ : สามง่าม
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-900345
ผอ. พิษณุ เเท่งทอง
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
ที่อยู่ : 30/8 หมู่ที่ 1
ตำบล : หนองโสน
อำเภอ : สามง่าม
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-901108
ผอ. นายพีรพงศ์ หมอนทอง
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านยางนกกระทุง
ตำบล : หนองหลุม
อำเภอ : วชิรบารมี
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-692255
ผอ. นิรุตติ ครุฑหลวง
โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านวังโมกข์
ตำบล : วังโมกข์
อำเภอ : วชิรบารมี
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-030324
ผอ. นพคุณ ครุฑหลวง
โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม
ที่อยู่ : 140 หมู่ที่ 2
ตำบล : โพธิ์ประทับช้าง
อำเภอ : โพธิ์ประทับช้าง
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-689028
ผอ. เอมอร เสือปรางค์
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านฝากคลอง
ตำบล : ดงเสือเหลือง
อำเภอ : โพธิ์ประทับช้าง
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-901603
ผอ. นางสาววรนารถ ตันพานิช