โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ที่อยู่ : เลขที่ 75
ตำบล : บางมูลนาก
อำเภอ : บางมูลนาก
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-632811
ผอ. วินัย ยุพจันทร์
โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านวังตะกู
ตำบล : วังตะกู
อำเภอ : บางมูลนาก
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-693267
ผอ. พรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากูล
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 บ้านโพทะเล
ตำบล : โพทะเล
อำเภอ : โพทะเล
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-681431
ผอ. ปัญญา บุญคง
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
ที่อยู่ : 34 หมู่ที่ 5 บ้านบางคลาน
ตำบล : บางคลาน
อำเภอ : โพทะเล
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-030387
phiboon.sc@gmail.com
E - mail:phiboon.sc@gmail.com
ผอ. ปุณยวีร์ ยอดทอง
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา
ตำบล : ท่าเสา
อำเภอ : โพทะเล
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056 638 780
ผอ. นายทศพล ขุนนาถ
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว
ตำบล : ท่าขมิ้น
อำเภอ : โพทะเล
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-619654
ผอ. กฤษฎิ์พิศาล ศรีประเสริฐ
โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 12 บ้านแหลมรัง
ตำบล : แหลมรัง
อำเภอ : บึงนาราง
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-039780
ผอ. โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านหนองเค้าแมว
ตำบล : โพธิ์ไทรงาม
อำเภอ : บึงนาราง
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056 903 077
ผอ. จิรัฐิติกาล บุญอินทร์