โรงเรียนตะพานหิน
ตำบล : ตำบลตะพานหิน
อำเภอ : ตำบลตะพานหิน
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-621054
ผอ. ภิญโญ ขาวพราย
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
ที่อยู่ : 180 หมู่ที่ 3 บ้านวังสำโรง-วังหว้า
ตำบล : วังสำโรง
อำเภอ : ตะพานหิน
จังหวัด : พิจิตร
โทร:093-1357886
Website:http://2wang.ac.th/
ผอ. เพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโพธิ์
ตำบล : ทุ่งโพธิ์
อำเภอ : ตะพานหิน
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056619859 , 065-5903535
ผอ. นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านเขาทราย
ตำบล : เขาทราบ
อำเภอ : ทับคล้อ
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-649371
ผอ. ชัยชน หน่อมาก
โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านวังกระชัน
ตำบล : ท้ายทุ่ง
อำเภอ : ทับคล้อ
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056619968
ผอ. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ คุฒแก้ว รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านโคก
ตำบล : ห้วยพุก
อำเภอ : ดงเจริญ
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-619646
ผอ. นางสาวจิราพร พวงไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
ที่อยู่ : 22 หมู่ที่ 5 บ้านวังงิ้วใต้
ตำบล : วังงิ้วใต้
อำเภอ : ดงเจริญ
จังหวัด : พิจิตร
โทร:056-904459
Wangwit.school@gmail.com
E - mail:Wangwit.school@gmail.com
ผอ. ธนพล ฉ่ำเพียร