ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)