ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)