ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ มีระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ มีระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศฯ