จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตตะพานหิน วันที่ 24/4/2567