จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตเมืองพิจิตร วันที่ 24/4/2567