จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตตะพานหิน วันที่ 2/3/2567