จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตตะพานหิน วันที่ 13/12/2566