จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตบางมูลนาก วันที่ 12/12/2566