จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตเมืองพิจิตร วันที่ 12/12/2566