จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตตะพานหิน วันที่ 12/12/2566