จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตสามง่าม วันที่ 12/12/2566