จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตบางมูลนาก วันที่ 10/12/2566