จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตบางมูลนาก วันที่ 30/11/2566