จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตเมืองพิจิตร วันที่ 30/11/2566