จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตตะพานหิน วันที่ 30/11/2566