จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตเมืองพิจิตร วันที่ 27/10/2566