จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตตะพานหิน วันที่ 27/10/2566