จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตสามง่าม วันที่ 27/10/2566