จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตบางมูลนาก วันที่ 26/10/2566