จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตเมืองพิจิตร 24 ตุลาคม 2566(1)