จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตบางมูลนาก วันที่ 27/10/2566