จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตสามง่าม 24 ตุลาคม 2566(1)