จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตตะพานหิน 24 ตุลาคม 2566(1)