จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตบางมูลนาก 24 ตุลาคม 2566(1)