การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

    ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

    ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

    ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567