การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนมิถุนายน 2567

การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนมิถุนายน 2567