การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ NEW GFMIS THAI ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ NEW GFMIS THAI ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566